Socialpædagogisk støtte

Støttekorpset

Støttekorpset består af seks personaleteam, der yder en kompenserende indsats efter § 85 i forhold til borgere med behov for socialpædagogisk støtte i Guldborgsund Kommune. Geografisk har støttekorpset personalebaser på de tidligere rådhuse i Stubbekøbing, Sakskøbing og Nysted. I Nykøbing F. er der personalebase på Niels Hemmingsensvej 6.

Efterhånden vil du kunne læse mere om de enkelte teams i menuen til venstre under "Socialpædagogisk støtte".

Støttekorpset beskæftiger sig med mangesidige opgaver inden for det sociale område. Udviklingshæmmede er det primære område, men også sent udviklede, sent hjerneskadede, borgere med dobbeltdiagnoser og borgere i den grå zone med psykiatriske problemstillinger samt opgaver i forhold til fysisk handicappede.

Visitation

Borgerne visiteres til tilbuddet via:

Forvisitering
Visitation og kvalitetssikring
Parkvej 37
4800 Nykøbing F
Tel: 54732161 / 54732161 (man-fre 08.00-11.30)
Mail: forvisitering@guldborgsund.dk

Metode

Støttepædagogkorpsets arbejde bygger grundlæggende på Handicapområde Guldborgsunds ide- og værdigrundlag. Retningslinjer udarbejdet af MED-udvalget for Handicapområde Guldborgsund er også gældende for støttekorpsene.

Der tages udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og i de forhold, der gør at kommunerne har bevilliget individuelle støttetimer. Den socialpædagogiske støtte bygger på begrebet ”hjælp til selvhjælp”. Der arbejdes, som udgangspunkt, med "det hele menneske", og der ydes vejledning i forhold til borgerens liv som helhed, og i forhold til det netværk, de er en del af. Borgerne får generelle tilbud om forskellige socialiseringsaktiviteter, netværksbygning, praktisk hjælp, mv.
Den socialpædagogiske støtte gives i borgerens eget hjem, i støtte-kontaktcentret og i lokalsamfundet. Støtten gives både individuelt og i grupper. I det omfang det er relevant, samarbejdes der med eksisterende fritidsklubber, misbrugsteam, pårørende og arbejdspladser.

Handleplaner

I forhold til serviceloven udarbejdes - i samarbejde med borgeren - en årlig handleplan, der beskriver de primære mål og kerneydelser for den enkelte. Handleplanen drøftes på et årligt evalueringsmøde og danner sammen med de politiske godkendte kvalitetsstandarder grundlag for den enkeltes tildeling af støttetimer.

De områder der bl.a. kan beskrives er:
· Træning i praktiske færdigheder (vask, rengøring, indkøb, kost, hygiejne mv.)
· Struktur på livet og hverdagen
· Socialisering
· Netværk – familiekontakt
· Arbejde (meningsfyldt arbejde i forhold til den enkeltes ønsker og individuelle ressourcer).
· Fritid
· Seksualitet
· Hygiejne
· Økonomi (støtte til overblik og nødvendige økonomiaftaler for faste udgifter)
· Skolegang/uddannelse
· Misbrugsproblematikker
· Boligforhold
· At vejlede og hjælpe i forhold til at skabe kontakt til diverse myndigheder

Lederteam

Området for socialpædagogisk støtte varetages af et team bestående af tre gruppeledere. De forskellige tilbud er fordelt mellem dem som primære ansvarsområder, men alle gruppeledere kan kontaktes ved forespørgsler.

Gruppeleder

Primært ansvarsområde

Finn Mortensen
Team Nykøbing
Team Sakskøbing
 
Kurt Leibølle
Team SKT (Støtte- og Kontaktcenter)
Team Nysted
 
Mona Thorsen Team Kohaven
Team Grønsund
 
Finn Mortensen
Gruppeleder for A-huset (§ 104) samt § 85
Tel:
54732349
Mob:
25180546
Kurt Lejbølle
Gruppeleder for § 85/103
Tel:
54732352
Mob:
25180228
Mona Thorsen
Gruppeleder for § 85/103
Tel:
54732353
Mob:
25180548