Aflastningstilbud for voksne

I klyngeboligerne på Syrenvænget 62 4880 Nysted er der 2 aflastningstilbud til fa­milier med unge og voksne på 18 år og der­over med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funk­tionsevne, der er hjemmeboende eller bor i andre hjem, som kan sidestilles hermed.

Visitation

For at få ophold på Syrenvænget skal du visiteres til tilbuddet via Socialområdets visitatorer. Find flere oplysninger på deres hjemmeside her.

Brugere fra andre kommuner

Dine pårørende eller din værge skal kontakte din egen kommune. Kommunen ta­ger herefter stilling til, hvor mange døgns aflastning de vil bevilge dig og henvender sig til Guldborgsund Kommune. Det vil altid være muligt at besøge stedet en eller flere gange, før du vælger Syrenvænget som aflastningssted.

Den enkelte bruger kan ønske at få ophold på Syrenvænget i bestemte perioder. Gruppen af brugere kan variere alt efter hvilke brugere, der ønsker ophold i bestemte perioder.

Vores formål er:

1. At imødekomme flest mulige af den enkelte fami­lies behov og ønsker for aflastning.
2. At fremme den enkelte brugers udvikling, for at opnå den optimale livskvalitet hos brugeren og dennes fami­lie i samarbejde med forældre, pædagoger og andre relevante personer.
3. At lære familierne at bruge opholdet til dels at få andre sociale relationer, udfordringer og tilbud, og dels at bruge det som et led i en fraflytningsproces.
4. At mindske belastningen for familien ved at skabe et flek­sibelt, lyttende, støttende, vejledende og trygt pæ­dagogisk tilbud.
5. At udvikle og forbedre institutionens servicetilbud

Hvem er vi?

På Syrenvænget er der tilnyttet et team af 3 gruppeledere med fælles ansvar samt et antal pædagoger og omsorgsmedhjælpere. Der er vågen nattevagt i huset, så beboeren kan få hjælp og støtte fra personalet døgnet rundt.
Vi har løbende pædagogstuderende i praktik, som kommer med nye og spændende idéer og tiltag.
Det pædagogiske arbejde bygger grundlæggende på Handicap Guldborgsunds idé- og værdigrundlag.

Ophold hos os

Første gang du kommer her, vil vi tale med dig og dine pårørende om, hvordan vi bedst muligt kan hjælpe og støtte dig til at få et godt ophold.

Hverdagen

På Syrenvænget bliver du vækket eller står selv op mellem kl. 06.30 og 08.00. Når du har spist morgenmad, skal du af sted til dit sædvanlige dagtilbud. Der kommer derfor en bus ca. kl. 08.00 som kører dig til dit dagtilbud. Du kommer tilbage til Syrenvænget mellem kl. 15.00 og 16.00, hvor vi vil tage imod dig.

Du vil få tilbudt eftermiddagssnacks i form af saft, frugt, kiks eller kage. Vi læser i din bog og taler om din dag, og om hvad du har lyst til resten af eftermiddagen og aftenen her på Syrenvænget.
Mellem kl. 17.30-18.30 spiser vi aftensmad.
Efter aftensmaden kan du se TV, hygge eller deltage i andre aktiviteter. Eventuelt gå en lille tur eller køre en tur i vores bus (vi har egen bus speciel­indrettet til kørestole). Der kan være tale om brugerbetaling.
I løbet af aftenen vil vi hjælpe dig med vask, tandbørstning og med at komme i seng til din sædvanlige tid.
Om aftenen skriver vi i din kontaktbog, så medarbejderne på dit dagbeskæftigelses sted og dine forældre/pårørende kan følge med i, hvad du har lavet på Syrenvænget.

Weekend

I weekenderne og på helligdagene er det ikke nødvendigt at vågne så tidligt, så der bestemmer du selv, hvornår du vil stå op. Vi vil i weekenderne tilstræbe at give dig nogle gode oplevel­ser. Vi tager på små ture, går ud og spiser, tager til skov og strand og meget andet.

Sygdom

Hvis du bliver syg under opholdet, vil vi kontakte din familie. Vi vil i samråd afklare, om du skal hjem eller om du kan blive på Syrenvænget. Er du syg inden opholdet, kan du ikke modtages i aflastningsophold.

Praktiske ting

Du skal medbringe en kuffert/taske med tøj og andre per­sonlige ting, som er afpasset opholdets længde. Alle dine ting skal være mærket med dit navn. 

  • Samarbejdsbog
  • Nødvendig medicin – doseret hjemmefra
  • Toiletartikler – tandbørste, tandpasta, osv.
  • Dagligt tøj, undertøj, nattøj, sko, hjemmesko, og lignen­de
  • Hjælpemidler (eksempelvis kørestol, rollator, stok)
  • Lommepenge til aktiviteter, ture og småindkøb

Transport

Når du skal i aflastning, skal du selv sørge for transporten til og fra Syrenvænget.

Ønske om ophold

Der kan bestilles aflastning 3 mdr. frem af gangen. Aflastningen bestilles via gruppelederen eller de ansatte i aflastningsteamet. Det er også muligt at ringe og høre, om der er ledige perio­der. Du kan ikke holde ferie samtidig med, at du er i aflastning.

Kontakt til familien/pårørende

Kontakten til forældre/pårørende er vigtig, for at hverdagen hele tiden kan forbedres for de brugere, der er i aflastning. Derfor beder vi jer holde os løbende informeret, om væsent­lige ting der er sket, samt informere os, hvis der er ting, vi skal gøre anderledes.

Gruppeleder

Gruppeleder er konstitueret gruppeleder Nils Hylleborg.